सरस्वती वंदना - तमिलमहाकवि सुब्रमण्य भारती*वेळ्ळै तामरै....वेल्लै तामरै पूविल इरुप्पाळवीणे  से ̧युम ओलियिल इरुप्पाळ।कोळ्ळै इन्बम कुलवु कविदैकूरुम पावलर उळ्ळत्तिल इरुप्पाळ।। वेळ्ळै तामरै.....उळ्ळताम पोरुळ तेड़ि उणर्देओदुम वेदत्तिन उळ्निन्डंा ेळिर्वाळ।कळ्ळमटं मुन...