अधुना छात्राणां हिन्दी अपि सरलः  नास्तिशिक्षकः- रामस्वरूप बीमार था फलस्वरूप मर गया।रामस्वरूपः अस्वस्थ आसीत् फलस्वरूपः  मृतः जातः।आधुनः छात्रः - भो श्रीमंतः ! यदा रामरस्वरूपः अस्वस्थ आसीत् तदा फलस्वरूपः किं मृत्युना धर्ममाचरेत्।शिक्षकः- रे मूढः!...